Rekrutacja SP


na rok szkolny 2023/2024

I Wniosek o przyjęcie do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie

II Informacja ogólne

1. Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie  – objęte obowiązkiem szkolnym
 • dzieci 6 letnie  – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Wniosek (zgłoszenie), składa się do dyrektora szkoły w terminie do 15 marca 2023 r.

III Zasady przyjęć

a) Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie złożonego przez rodziców zgłoszenia / wniosku. Do zgłoszenia / wniosku dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

b) Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

c) Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.

Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.
Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

IV Kryteria rekrutacji do klasy I dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie spełniający poniższe kryteria:

 1. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły.
 2. Dziecko, którego rodzic lub opiekunowie prawni zatrudnieni są w szkole.
 3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.
 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki.
 5. Dziecko, które realizuje obowiązek przedszkolny w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w ZSS w Rucianem-Nidzie.

V Terminy rekrutacji i składania wniosków

Rodzaj czynnościTerminy rekrutacyjneUwagi

Składanie dokumentów – wniosków / zgłoszeń –
w sekretariacie szkoły

do 15 marca 2023

do godziny 15.00
formularze wniosku do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkolnej
Opublikowanie listy uczniów przyjętych – z obwodu szkoły19 marca 2023 

do godziny 15.00
informacja do uzyskania w sekretariacie szkoły

Przeprowadzenie
postępowania rekrutacyjnego
dla dzieci spoza obwodu szkoły

20 – 22 marca 2023
do godziny 15.00
Postępowanie uzupełniające25 sierpnia 2023

do godziny 15.00

VI Zasady rekrutacji

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone oświadczenia oraz dokumenty.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Komisja rekrutacyjna:

– przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia,
– podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 • Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

– złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
– wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

VII Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35)

Możliwość komentowania została wyłączona.