Rekrutacja LO(na podstawie Zarządzenia Nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.) 

I Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w ZSS im. Agnieszki Osieckiej

PDFPobierz wniosek do liceum (1.12 MB)

II Kierunek i informacja o oddziale

ProfilRozszerzeniaJęzyki obceLiczba oddziałówIlość miejscForma kształcenia
Liceum Ogólnokształcące 4 letnie-język angielski, język niemiecki130stacjonarne

III Wymagane dokumenty do rekrutacji

  • wniosek o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu (OKE)
  • dokumentacja potwierdzająca szczególne osiągnięcia ucznia
  • 1 fotografię (podpisana na odwrocie)

IV Terminy rekrutacji i składania wniosków

Rodzaj czynności Terminy rekrutacyjne Terminy uzupełniające Uwagi
Składanie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego 6 maja –
14 czerwca

do godz. 14:00
17 lipca –
6 sierpnia

do godz. 14:00
formularze wniosku do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkolnej
Uzupełnienie (złożenie) pozostałych dokumentów:
1. świadectwa ukończenia gimnazjum
2. zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Gimnazjalnego
21 – 25 czerwca
do godz. 14:00
Świadectwo oraz zaświadczenie z OKE składane razem z wnioskiem
do 6 sierpnia
bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum do 1 lipca (poniedziałek) do 20 sierpnia (wtorek)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły do 2 lipca
(wtorek)

do godz. 14:00
do 21 sierpnia (środa)
do godz. 14:00
informacja do uzyskania w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica albo przez kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginalnych dokumentów, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum do 10 lipca
(środa)

do godz. 14:00
do 28 sierpnia (środa)
do godz. 14:00
bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 11 lipca
(czwartek)

do godz. 14:00
29 sierpnia (czwartek)
do godz. 14:00
szkolna tablica ogłoszeń i/lub strona internetowa szkoły
Poinformowanie przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole do 12 lipca
(piątek)

do godz. 12:00
do 30 sierpnia (piątek)
do godz. 12:00
strona kuratorium oświaty w Olsztynie

V Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum wskazanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.
b) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
c) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, zgodnie z poniższą tabelką:

Przedmioty/ Wynik egzaminu/
Inne zagadnienia
Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

język polski
matematyka
historia

Ocena celująca – 18 pkt
Ocena bardzo dobra – 17 pkt
Ocena dobra – 14 pkt
Ocena dostateczna – 8 pkt
Ocena dopuszczająca – 2 pkt
max 3 x 18 punktów

język angielski

Ocena celująca – 18 pkt
Ocena bardzo dobra – 17 pkt
Ocena dobra – 14 pkt
Ocena dostateczna – 8 pkt
Ocena dopuszczająca – 2 pkt
max 18 punktów
wynik procentowy z części
– język polski
– historia i wiedza o społeczeństwie
– matematyka
– przedmioty przyrodnicze
otrzymany każdy wynik mnożony przez 0,2 pkt max 4 x 20 punktów
wynik procentowy z części
język nowożytny na poziomie podstawowym
otrzymany wynik mnożony przez 0,08 pkt (lub 0,2 pkt w przypadku braku wyniku na poziomie rozszerzonym) max 8 punktów
(lub max 20 punktów)
wynik procentowy z części
język nowożytny na poziomie rozszerzonym
otrzymany wynik mnożony przez 0,12 pkt max 12 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów

Konkurs wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizawanym przez KO
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty

b) tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego


10 punktów

7 / 5 punktów

Konkurs wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizawanym przez KO
a) jednego / dwóch lub więcej tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
b) jednego / dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
c) jednego / dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego


7 / 10 punktów
5 / 7 punktów
3 / 5 punktów

Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym 1 – 4 punktów
W przypadku gdy kandytat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum max 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu 3 punkty
Maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać za oceny i osiągnięcia 100 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z Egzaminu Gimnazjalnego 100 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 200 punktów

VI Podstawa prawna

1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na lata 2017/2018 – 2019/2020 w ZSS im. A. Osieckiej z dnia 20 kwietnia 2017r.
2. Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.
3. Roporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego

Możliwość komentowania została wyłączona.