Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych  im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)


1. Zasady i tryb rekrutacji uczniów są zgodne z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem warmińsko -mazurskiego Kuratora Oświaty.


2. Do szkoły przyjmowani są :
a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły ;
b. na pisemną prośbę rodziców / prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.


3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza rejonu obwodu gimnazjum, listę  przyjętych ustala Dyrektor Szkoły  na podstawie kryterium uwzględniającego:

 

         a. wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej:

40-35 – 4pkt.

34-25 – 3pkt.

24-15 – 2pkt.

poniżej 14 – 1pkt

b. średnia ocen z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, przyroda:

5,0- 3 pkt.

4,0 – 2 pkt.

3,0 – 1 pkt.

c. udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu:

wojewódzkim – 3pkt

powiatowym – 2pkt.

gminnym – 1pkt.

finaliści konkursów przedmiotowych – 4pkt.

d. ocena z zachowania:

wzorowa – 3pkt.

bardzo dobra – 2pkt.

dobra – 1pkt.

e. udział w organizacjach charytatywnych – 1pkt 

§ 2.Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów:

1) od 3 marca (poniedziałek) do 16 maja (piątek) składanie dokumentów do wybranych szkół,

2) od 10 marca (poniedziałek) do 6 czerwca (piątek) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej dla zgłaszających się do oddziałów, w których od kandydatów wymaga się szczególnych predyspozycji lub umiejętności (np.: oddziały lub klasy sportowe),

3 ) do 1 lipca (wtorek) do godz. 14.00 dostarczenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

4) do 3 lipca (czwartek) do godz. 14.00 ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,

5 ) do 7 lipca (poniedziałek) do godz. 14.00 podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.