Rekrutacja LO – SP


na rok szkolny 2020/2021
(na podstawie Zarządzenia Nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.) 

I Wniosek o przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego w ZSS im. Agnieszki Osieckiej

PDFPobierz wniosek do liceum (1.12 MB)

II Kierunek i informacja o oddziale

ProfilRozszerzeniaJęzyki obceLiczba oddziałówIlość miejscForma kształcenia
Liceum Ogólnokształcące 4 letnie-język angielski, język niemiecki130stacjonarne

III Wymagane dokumenty do rekrutacji

  • wniosek o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu (OKE)
  • dokumentacja potwierdzająca szczególne osiągnięcia ucznia
  • 1 fotografię (podpisana na odwrocie)

IV Terminy rekrutacji i składania wniosków

V Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia ośmoletniej szkoły podstawowej wskazanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.
b) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
c) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, zgodnie z poniższą tabelką:

Przedmioty/ Wynik egzaminu/
Inne zagadnienia
Punktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
język polski
matematyka
wybrany przedmiot przez szkołę
Ocena celująca – 18 pkt
Ocena bardzo dobra – 17 pkt
Ocena dobra – 14 pkt
Ocena dostateczna – 8 pkt
Ocena dopuszczająca – 2 pkt
max 3 x 18 punktów

język obcy nowożytny
(angielski)

Ocena celująca – 18 pkt
Ocena bardzo dobra – 17 pkt
Ocena dobra – 14 pkt
Ocena dostateczna – 8 pkt
Ocena dopuszczająca – 2 pkt
max 18 punktów
wynik procentowy z części
– język polski
– matematyka
otrzymany każdy wynik mnożony przez 0,35 pktmax 2 x 35 punktów
wynik procentowy z części
– język obcy nowożytny
otrzymany każdy wynik mnożony przez 0,30 pktmax 30 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów
Konkurs wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizawanym przez KO
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty

b) tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
10 punktów7 / 5 punktów
Konkurs wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizawanym przez KO
a) jednego / dwóch lub więcej tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
b) jednego / dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
c) jednego / dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
7 / 10 punktów
5 / 7 punktów
3 / 5 punktów
Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym1 – 4 punktów
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjummax 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu3 punkty
Maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać za oceny i osiągnięcia100 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z Egzaminu ósmoklasisty100 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania200 punktów

 Możliwość komentowania została wyłączona.