Rekrutacja GIMI Zgłoszenie/wniosek do Publicznego Gimnazjum w ZSS im. Agnieszki Osieckiej

  • Zgłoszenie do gimnazjum
    /uczniowie z obwodu szkoły/
Znalezione obrazy dla zapytania ikonka word
26 kB
Znalezione obrazy dla zapytania ikonka pdf
202 kB
  • wniosek o przyjęcie do gimnazjum
    /uczniowie spoza obwodu szkoły/
Znalezione obrazy dla zapytania ikonka word
27 kB

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka pdf
203 kB

II Kieruneki i informacje o oddziale

ProfilJęzyki obcyLiczba oddziałówIlość miejscForma kształcenia
klasa sportowaj. angielski
j. niemiecki
124stacjonarne
klasa ogólnaj. angielski
j. niemiecki
260stacjonarne

III Terminy rekrutacji i składania zgłoszenia lub wniosku

Czynność Termin Uwagi
Składanie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum 5 maja – 22 czerwca
do godz. 14:00
formularze zgłoszeń/wniosków do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkolnej
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla zgłaszających się do klasy sportowej 23 – 31 maja  
Uzupełnienie (złożenie) pozostałych dokumentów:
1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. zaświadczenia o szczegółowych wynikach ze Sprawdzianu po szkole podstawowej
24 -28 czerwca
do godz. 14:00
bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do gimnazjum

do 30 czerwca (czwartek)

 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 1 lipca (piątek)
do godz. 15:00
informacja do uzyskania w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginalnych dokumentów, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum do 6 lipca (środa)
do godz. 14:00
bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub liczbie wolnych miejsc 8 lipca (piątek)
do godz. 15:00
szkolna tablica ogłoszeń i/lub strona internetowa szkoły
Nabór uzupełniający w przypadku dysponowania wolnymi miejscami

11 – 12 lipca
do godz. 14:00

bezpośrednio do sekretariatu
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla zgłaszających się do klasy sportowej do 14 lipca (czwartek)  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym 4 sierpnia (czwartek)
do godz. 15:00
szkolna tablica ogłoszeń i/lub strona internetowa szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginalnych dokumentów, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum do 17 sierpnia (środa)
do godz. 15:00
bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły lub liczbie wolnych miejsc do 31 sierpnia (środa)
do godz. 15:00
szkolna tablica ogłoszeń i/lub strona internetowa szkoły

IV Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
b) na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
c) W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły, listę przyjętych ustala Dyrektor Szkoły zgodnie z poniższą tabelką:

Przedmioty/ Wynik egzaminu/
Inne zagadnienia
Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

język polski
matematyka
historia
przyroda

Ocena celująca – 20 pkt
Ocena bardzo dobra – 16 pkt
Ocena dobra – 12 pkt
Ocena dostateczna – 8 pkt
Ocena dopuszczająca – 2 pkt
max 4 x 20 punktów

jezyk obcy
(język angielski lub język niemiecki)

Ocena celująca – 20 pkt
Ocena bardzo dobra – 16 pkt
Ocena dobra – 12 pkt
Ocena dostateczna – 8 pkt
Ocena dopuszczająca – 2 pkt
max 20 punktów
wynik z części pierwszej Sprawdzianu otrzymany wynik mnożony przez 0,2 pkt max 20 punktów
wynik z części dugiej Sprawdzianu otrzymany wynik mnożony przez 0,2 pkt max 20 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 punktów
Tytuł finalisty/laurata konkursu/turnieju przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty do 10 punktów
Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym 1 – 4 punktów
W przypadku gdy kandytat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie max 13 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu 2 punkty
Maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać za oceny i osiągnięcia 160 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu 40 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 200 punktów

V Podstawa prawna

1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w ZSS im. A. Osieckiej z dnia 29 lutego 2016r.
2. Zarządzenie nr 4/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.
3. Roporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.