LOK – Klub Strzelecki “Maskuliński”

  logo

Zarząd KlubuProgram KlubuRegulaminy KlubuMateriały szkolenioweAktualnościPatron Klubu

 

1. Wstęp

Specyficzna dyscyplina, jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może stanowić element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Strzelectwo sportowe pobudza młodych ludzi do rozwijania zainteresowań politechnicznych oraz może być metodą zwalczania wszelkich niepożądanych zachowań. Zdajemy sobie sprawę, że nie każda szkoła posiada własną strzelnicę sportową, jednakże we współpracy z Ligą Obrony Kraju istnieje możliwość powołania do działalności klubu strzeleckiego i wyposażenia strzelnicy.

2. Cele

• Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
• Kształtowanie cech charakteru i postawy ucznia ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą.
• Kształtowanie zasad sportowej rywalizacji podczas treningów i zawodów.
• Udział w lokalnym życiu sportowym oraz działaniach popularyzujących strzelectwo.
• Stałe podnoszenie poziomu szkolenia strzeleckiego członków szkolnego klubu.
• Kreowanie cech charakteru przeciwdziałających patologii (wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrola i rozwaga).
• Pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.

3. Realizacja celów szkolnego koła strzeleckiego

• Organizowanie szkoleń i treningów dla młodzieży szkolnej.
• Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez LOK w Olsztynie.
• Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy w szkole, opieki instruktorskiej, dobór broni, urządzeń i materiałów szkoleniowych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzującej w zakresie strzelectwa sportowego.

4. Przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach strzeleckich.

I Zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią

• Warunki bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z bronią oraz podczas strzelania.

II Broń sportowa

• Typy strzeleckiej broni sportowej.
• Przeznaczenie poszczególnych części karabinka sportowego (broń pneumatyczna otwarta i zamknięta)

III Zjawisko strzału, trajektoria lotu pocisku

• Opis zjawiska strzału i mechanizm jego powstawania.
• Trajektoria lotu pocisku.
• Wpływ warunków meteorologicznych na trajektorię lotu pocisku.

IV Składanie się do strzału, celowanie i oddawanie strzału

• Typy pozycji strzeleckich.
• Układ ciała i broni.
• Przyrządy celownicze i punkt celowania.
• Poprawne oddawanie strzału.
• Skupienie strzałów i korygowanie błędów. Błędy skupienia.

V Zachowanie się na strzelnicy sportowej

• Przygotowywanie stanowiska strzeleckiego.
• Zajmowanie stanowiska strzeleckiego.
• Zachowanie się na stanowisku strzeleckim.
• Załadunek broni.
• Oddawanie strzału.
• Kontrola wyników i analiza popełnionych błędów podczas strzelania.

5. Obszary ewaluacji osiągnięć strzelców

• Umiejętność wykorzystania znajomości przepisów bezpieczeństwa podczas zajęć praktycznych.
• Stosowanie teorii strzelania podczas treningów i zawodów strzeleckich.
• Stosowanie w praktyce zasad sportowej rywalizacji.
• Udział w zawodach strzeleckich.

Regulamin Klubu

§ 1
Postanowienia ogólne 

 I. Pełna nazwa klubu brzmi:  Klub Strzelecki LOK im. Mariana Maskulińskiego.
II.
Patronem klubu jest Marian Maskuliński.
III.
Klub ma prawo posiadać proporzec lub sztandar. 

IV. Klub powołuje się na czas nieokreślony.
V.
Terenem działania Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie
VI.
Klub używa własnego logo w formie pieczęci i oznak.
VII. Klub posiada link na  stronie internetowej szkoły.
VIII. Klub posiada własne oznaczenia i stopnie strzeleckie.
IX. Członkowie klubu posiadają książeczki  LOK.

X. Członkowie klubu są umundurowani.
XI. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

 § 2
Cele i środki działania

 I. Celem Klubu jest:
1. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania strzelectwa pneumatycznego i kulowego.
2. Wyrabianie u młodzieży umiejętności bezpiecznego obchodzenia się z bronią i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy.
3. Wyrabianie u młodzieży ambicji sportowych i umiejętności zdrowej rywalizacji oraz dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych.
4. Kształtowanie przez członków klubu poczucia odpowiedzialności za kraj.
5. Szeroko pojęte wpajanie postaw patriotycznych.

II. Środki realizacji tych celów to: 

 1. Szkolenie sportowe w strzelectwie i sportach obronnych.
2. Udział w zawodach powiatowych i miejskich oraz reprezentowanie powiatu piskiego na zawodach wojewódzkich w strzelectwie, sportach obronnych.
3. Gromadzenie, segregowanie i aktualizacja dostępnych dokumentów i informacji (w tym również za pomocą internetu).
4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i konkursowych o tematyce obronności Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Organizowanie zawodów strzeleckich.

6. Opracowanie własnych materiałów informacyjnych np. w formie gazetki ściennej, strony internetowej itp.
7. Współpraca z innymi klubami strzeleckimi.

8. Organizowanie wizyt- wymiany między klubami w kraju i za granicą.

 § 3
Członkowie – ich prawa i obowiązki 

I.  Członkostwo w klubie dzieli się na:

1.  Kadrę (od sierżanta KS do st. Instruktora KS)

2. Strzelców (od strzelca do snajpera)

II. Członkiem klubu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Samorządowych im Agnieszki Osieckiej, nauczyciel, pracownik adm. oraz osoby dorosłe niezwiązane ze szkołą.

Uczeń spełnia następujące kryteria: 

1. ukończył 13 lat
2. uzyskał ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego min. dobrą
3. uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego min.3,5
4. złożył wypełnioną deklarację członkowską klubu podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. zaliczył 2 miesięczny okres próby zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym na pierwszy stopień strzelecki
6. wyrobił książeczkę LOK
7. opłacił składki członkowskie za 2 kwartały. 

 III. Osoba dorosła w Klubie.

 1. Członkiem klubu może zostać osoba dorosła, która zostanie polecona przez dwóch wprowadzających zwyczajnych  członków klubu.
2. Osoba taka musi legitymować się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie.
3.Głos ostateczny przy przyjęciu osoby dorosłej do klubu ma zarząd KS.

IV. Członek ma prawo:

  1.Opiniować i zatwierdzać wybory do władz klubu.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności klubu.
3. Odwoływać się do władzy wyższej od uchwał i decyzji podjętych przez władze klubu.
4. Nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować klub na zawodach sportowych i innych imprezach masowych.
5. Korzystać ze sprzętu i urządzeń klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu.
6. Zdobywać stopnie i odznaki strzeleckie 

  V. Do obowiązków członka Klubu należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu LOK
2. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu
3. Opłacanie regularnie składek członkowskich i innych świadczeń zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Klubu
4. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Klubu
5. Terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.

  VI. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezesa  Klubu.
2. Wykluczenia uchwałą większości członków z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu LOK, Regulaminu Klubu lub działania na szkodę Klubu. 

3. Wykluczenia uchwałą większości członków za postawę niegodną członka Klubu.
4. Ukończenia  LO w Zespole  Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie (jeśli członek klubu nie odnowi deklaracji członkowskiej) Od uchwały przysługuje odwołanie w terminie 21 dni do opiekuna Klubu, którego postanowienie jest ostateczne.

 § 4
Władze Klubu:

 I. Władze Klubu

1. Walne Zebranie Członków Klubu powoływane co 4 lata.
2. Zarząd Klubu składający się z minimum 4 członków (Prezesa, vice Prezesa, Sekretarza, Skarbnika) wybierany spośród kadry instruktorskiej. Do zarządu może być powołana osoba dorosła spoza szkoły, której kwalifikacje są niezbędne do funkcjonowania KS. Taką osobę powołuje zarząd KS.

3. Komisja Rewizyjna składająca się z  minimum 3  dorosłych członków KS wybierana w wyborach tajnych większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków na okres 4 lat.
4. Prezes Klubu powoływany przez Zarząd Klubu na okres 4 lat.

  II. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu.

  III. Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 IV. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 a) Ustalanie głównych kierunków działania KS.
b) Wybór Komisji Rewizyjnej.

c) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Klubu lub rozwiązania Klubu.
d) Pozbawienie członkostwa.

V. Działalnością Klubu kieruje Prezes Klubu wybrany na cztery lata przez Zarząd Klubu zaakceptowany przez Walne Zebranie Członków Klubu w wyborach tajnych.

  VI. Zarząd Klubu wybiera spośród siebie w wyborach jawnych także Skarbnika, Sekretarza i Wice Prezesa. Tworzą oni wspólnie z Prezesem Zarząd Klubu, który jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem Członków Klubu.

  VII. Sprawowaniem kontroli całokształtu działalności Zarządu zajmuje się Komisja Rewizyjna wybrana na cztery lata przez Walne Zebranie Członków Klubu w wyborach tajnych. Do Komisji Rewizyjnej powoływani są pełnoletni członkowie KS.

 VIII. Do kompetencji Zarządu należy:

  a) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu.
b) Dysponowanie majątkiem Klubu.

c) Sporządzanie sprawozdania z działalności Klubu.
d) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu (obligatoryjnie raz na 1 rok)
e) Kierowanie pracą bieżącą Klubu.
f) Prowadzenie pełnej dokumentacji klubu.
g) Nadawanie stopni strzeleckich.

 IX. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

(Kompetencje określa statut LOK)

 X. Do zadań Prezesa Klubu należy:

  a) Kierowanie Klubem Strzeleckim LOK.
b) Kierowaniem pracami Zarządu Klubu.
c) Odpowiedzialność przed władzami LOK i szkoły za działalność Klubu jak
i mienia powierzonego na potrzeby działalności Klubu.
d) Sporządzenie ramowego planu działalności Klubu i wytyczenie jego podstawowych celów i dążeń.
e) Łączność pomiędzy Klubem a władzami LOK, gminnymi, oświatowymi i szkolnymi.
f) Nadzór merytoryczny nad pracami Klubu.
g) Wyróżnianie i wymierzanie kar dyscyplinarnych zgodnie z Regulaminem Klubu. 

 § 5
Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Klubu

  I. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Zasady noszenia umundurowania

I. Zasady ogólne

1. Regulamin mundurowy Klubu Strzeleckiego LOK „Maskuliński” przy ZSS im Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie określa wygląd zewnętrzny strzelców, występujących w umundurowaniu strzeleckim zwanym dalej mundurem lub ubiorem.

2. Mundur strzelecki jest symbolem przynależności do Klubu Strzeleckiego LOK .

3. Mundurem strzeleckim jest ubiór strzelca ,wykonany zgodnie z przepisami określającymi jego wzór, barwę oraz posiadający oznaki strzeleckie.

4. Oznakami strzeleckimi są:

4.1. orzełek LOK i oznaka przynależności do LOK 

4.2. oznaki stopni strzeleckich 

4.4. oznaki rozpoznawcze KS

Klub Strzelecki  5. Każdy członek klubu jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd munduru i nosić go zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu, mając świadomość, że swym wyglądem postawą i postępowaniem reprezentuje 

6. Członkowie klubu mają obowiązek występowania w mundurze podczas zajęć organizacyjnych, w czasie obchodów świąt państwowych, uroczystych apeli oraz innych wystąpień zbiorowych przez wszystkich strzelców.

7. Regulamin mundurowy określa w szczególności: 

7.1. rodzaj oraz skład ubiorów i zestawów ubrań. 

7.2. okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach.

7.3. Zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, oznak i odznak strzeleckich. 

7.4. uprawnienia przełożonych do ustalania zestawów ubrań na określone okoliczności. 

7.5. wygląd zewnętrzny strzelców występujących w poszczególnych zestawach ubrań. 

8. Podczas noszenia umundurowania strzeleckiego należy:

8.1. użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały wydane lub zatwierdzone przez. Walne Zgromadzenie Członków KS

8.2. każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany, nie wolno jednak dokonywać przeróbek lub poprawek zniekształcających go,

8.3. przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które nie mają pełnej wartości użytkowej, w szczególności nie zapewniają należytego wyglądu zewnętrznego strzelca, mogą być używane tylko w rejonie zakwaterowania jednostki strzeleckiej i w miejscach odbywania szkoleń. 

9. Strzelcy noszą ubiór polowy w barwach ochronnych 

10. Ubiór strzelecki nosi się według ustalonego zestawów ubrań w zależności od pory roku. Rozróżnia się okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia. Marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy. Zestaw ubrań jest zawarty w tekście poniżej niniejszego regulaminu. 

11. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich.

12. W zależności od warunków atmosferycznych ubiór ustala się (zgodnie z regulaminem):

12.1. w przypadku wystąpień zbiorowych organizator przedsięwzięcia, 

12.2. w przypadku wystąpień indywidualnych Zarząd KS.

13. Zezwala się strzelcom na noszenie:

13.1. okularów przeciwsłonecznych podczas wystąpień indywidualnych w dni słoneczne (jedynie kadra),

14. Zabrania się strzelcom:

14.1. używania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem,

14.2. noszenia części umundurowania strzeleckiego w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, 

14.3. noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru strzeleckiego,

14.4. noszenie ubiorów specjalnych poza miejscem wykonywania zadań służbowych.

15. Zarząd Klubu Strzeleckiego ustala ubiór podwładnych mu strzelców na określoną okoliczność według odpowiednich zestawów ubrań oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu i dyscypliny ubrań w Klubie Strzeleckim.

16. Ubiór strzelca powinien być zawsze zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu mundurowego.

17. Naruszenie przez strzelca regulaminu mundurowego stanowi przewinienie dyscyplinarne.

 II. Mundur strzelecki i okoliczności jego noszenia

1. Mundur strzelecki jest noszony podczas:

 1.1. Zajęć na terenie szkoły, placów ćwiczeń, strzelnic.

 1.2. Alarmu, szkolenia obozowego i ćwiczeń w terenie.

 1.3. Podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze strzeleckim .

1.4. Przebywania strzelców w rejonie zakwaterowania w czasie biwaków i obozów .

1.5. Obchodów świąt państwowych, uroczystych apeli oraz innych wystąpień zbiorowych przez wszystkich strzelców.

1.6. Reprezentowania Klubu przez strzelców w środowisku lokalnym.

2. Charakterystyka umundurowania strzeleckiego:

 2.1. Bluza mundurowa całoroczna w kolorze moro WZ93z naramiennikami szerokości ok.4,5    Z przodu na całej długości zapinana na guziki lub na guziki i zamek. Na wysokości klatki piersiowej dwie nakładane kieszenie z kontrafałdą( lub bez) na zewnątrz, z patkami zapinanymi na guziki. Wymiary kieszeni wynoszą 13×15 cm. Rękawy koszulowe długie, ujęte w mankiety zapinane na guziki z kieszeniami na przedramionach. Wymiary kieszeni wynoszą 13×15 cm. Bluzę nakłada się na T-short w kolorze khaki Wz93.

 2.2. Spodnie mundurowe Spodnie długie w kolorze moro Wz93 .Spodnie spinają  szelki wojskowe. Nogawki wpuszczone do butów wojskowych. Z przodu na udach dwie nakładane kieszenie z kontrafałdą na zewnątrz, z patkami zapinanymi na guziki. Wymiary kieszeni wynoszą 25×15 cm.

 2.3. Pas polowy Pas szerokości 4,5 cm parciany spinany dwuczęściową klamrą metalową o średnicy 5 cm, kadra pas skórzany czarny, instruktorzy pas skórzany oficerski czarny.

 2.4. Nakrycie głowy Beret typu baskijskiego w bordowym  kolorze, czapka z daszkiem moro wz93 lub kapelusz wz93. Na berecie lub czapce przyszywa się godło LOK o następujących wymiarach.( szer. 2,5 cm, długość 55mm cm)

2.5. Obuwie i skarpety Skarpety wojskowe kolor khaki zakładane pod spodnie .Obuwie typu buty wojskowe czarne sznurowane bez opinaczy.

2.6. Okrycie wierzchnie stanowią:

a) kurta wojskowa moro typu WZ93(zimowa)

b) bluza wojskowa moro typu WZ93 (całoroczna)

c) polar w kolorze czarnym WZ93.

 d) dopuszcza się również możliwość noszenia swetrów typu półgolf  lub serek w kolorze khaki

e) koszula z krótkim rękawem WZ93 wpuszczana w spodnie.

 f) T-short.(Koszulka krótki rękaw) Koszulka w kolorze khaki noszona pod bluzą mundurową wpuszczana w spodnie. Latem może stanowić element zewnętrzny umundurowania. Na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie nadruk logo KS.

III. Zasady noszenia oznak

1. Strzelcy noszą na beretach znak orła LOK tłoczonego z tworzywa sztucznego lub haftowanego koloru białego na podkładzie bordowym o wysokości 55 mm).

 2. Oznaki stopni strzeleckich nosi się na:

2.1. Pagonach strzeleckich koloru khaki WZ93 nałożonych na:

 a) pagony bluzy mundurowej typu WZ93

 b) pagony kurtki wojskowej moro typu WZ93

c) pagony swetrów typu półgolf w kolorze khaki, lub polarów.

3. Oznaki stopni strzeleckich nosi się barwy białej ( paski białej tasiemki szerokości 5-6mm na pagonach naramienników na podkładce khaki WZ93).

 4. W KS  używa się następujących oznaczeń stopni strzeleckich:

4.1. Korpus strzelców:

a) strzelec KS – pagon strzelecki pusty

 b) starszy strzelec KS – (na pagonie jedna belka( jeden pasek) długości 5 cm i szerokości 5 mm ),

 c) strzelec wyborowy KS -( na pagonie dwie belki(dwa paski) długości 5 cm i szerokości 5 mm odstęp między paskami 4 mm),

d) snajper KS –( na pagonie trzy belki(trzy paski) długości 5 cm i szerokości 5 mm odstęp między paskami 4 mm),

 4.2. Korpus młodszych instruktorów:

 a) sierżant KS(na pagonie jedna krokiewka (paski w kształcie "krokiewki") o ramionach długości 3cm i szerokości 5cm oraz rozwarciu ramion 90 stopni).

b) starszy sierżant KS(na pagonie dwie krokiewki(paski w kształcie "krokiewki") o ramionach długości 3cm i szerokości 5cm oraz rozwarciu ramion 90 stopni odstęp między krokiewkami 4 mm).

4.3. Korpus instruktorów:

 a) młodszy instruktor instruktor KS (na pagonie dwie gwiazdki w kolorze białym odstęp między gwiazdkami 4 mm )

b) instruktor KS  (na pagonie trzy gwiazdki w kolorze białym odstęp między gwiazdkami 4 mm)

c) starszy instruktor (na pagonie cztery gwiazdki w kolorze białym odstęp między gwiazdkami 4 mm )

4.4. Oznaki rozpoznawcze KS 

a) Członkowie KS noszą naszywkę oznakę przynależności do LOK na bluzie munduru centralnie na klapie górnej kieszeni  na lewym rękawie z napisem „LIGA OBRONY KRAJU” koloru białego na  szarym tle w białym otoku

 b) oznakę rozpoznawczą KS centralnie na górnej kieszeni lewego rękawa) 

 c) polar w kolorze khaki NATO na lewym rękawie polara (naszywkę z napisem LIGA OBRONY KRAJU 80 mm poniżej wszycia rękawa), (oznakę rozpoznawczą przyczepioną do lewego górnego rzepu.

d) swetrze typu półgolf w kolorze khaki na lewym rękawie swetra (naszywkę z napisem LIGA OBRONY KRAJU 80 mm poniżej wszycia rękawa), (oznakę rozpoznawczą 20 mm poniżej naszywki z napisem „LIGA OBRONY KRAJU”)

e) O ile jest miejsce przeznaczone na flagi narodowe na rękawach umundurowania, zakłada się je.

f) O ile na umundurowaniu występują rzepy można przyczepiać do nich emblematy LOK i oznaczenia KS.

Zasady przyznawania stopni

Dla strzelca stopień jest wyzwaniem, które pozwala mu zmierzyć się z samym sobą. Stopnie wskazują strzelcowi pożądane cechy charakteru i wyznaczają  etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla strzelca także celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku. Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami. Dla instruktorów stopnie strzeleckie są instrumentem wychowawczym, czyli środkiem, za pomocą którego realizują program strzeleckiego wychowania i uwzględniają indywidualny rozwój strzelca. Przez zdobywanie stopni instruktorzy wprowadzają strzelca na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczą go pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Regulamin składa się z ośmiu stopni strzeleckich przeznaczonych dla strzelców w określonym wieku:a) korpus strzelców uczniowie w przedziale wiekowym od lat 13-14: strzelec KS, starszy strzelec KS  uczniowie w przedziale wiekowym od lat 15-16 strzelec wyborowy KS, snajper KS
  b) korpus młodszych instruktorów uczniowie w przedziale wiekowym od lat 17-20 : sierżant KS , starszy sierżant KS
c) korpus instruktorów: osoby pełnoletnie: młodszy instruktor KS, instruktor KS, starszy instruktor KS.

Układ wymagań kolejnych stopni różni się ze względu na specyfikę poszczególnych grup wiekowych. Zdobycie pierwszego stopnia jest równoznaczne z podjęciem próby strzelca określonej rozkazem zarządu koła.


ZASADY I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI STRZELECKICH

1. Strzelcy zdobywają stopnie indywidualnie w trakcie swojej pracy w klubie.
2. Strzelcy przystępują do zdobywania stopni odpowiednich do etapu swojego rozwoju.
3. Podstawa do zaplanowania przez strzelca własnej drogi rozwoju są wymagania stopni ogłaszane przez instruktora KS. 

4. Strzelcy swoja próbę na stopień układają z zarządem klubu. Program próby musi być zapisany w karcie próby. W poszczególnych stopniach określa się wymagania jakie strzelcy muszą spełnić na danym stopniu rozwoju tzn. jak powinni się zachowywać w określonych sytuacjach, jakie nawyki przyswoić oraz co powinni wiedzieć i umieć.
5. Zarząd klubu może określić szczegółowy tryb przeprowadzania próby i przyznawania stopni pod warunkiem jego zgodności z systemem stopni uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków KS.
6. Zaliczenie wymagań na stopnie odbywa się w formie przyjętej przez klub.
7. Zdobywanie pierwszego stopnia jest równoznaczne z podjęciem próby strzeleckiej określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków KS. Nadrzędną przy konstruowaniu próby strzeleckiej dla wstępujących do klubu jest idea stopnia właściwa dla określonego poziomu. Zakończenie próby i zdobycie pierwszego stopnia jest warunkiem członkostwa w klubie.
8. W szczególnych przypadkach opiekun klubu może dostosowywać wymagania stopnia do indywidualnych możliwości strzelca (np. zdrowotnych), specyfiki pracy klubu, warunków środowiska itp.
9. Decyzje o otwarciu próby, zamknięciu i przyznaniu stopnia ogłasza opiekun klubu w rozkazie.

10. Zdobycie stopnia potwierdza się wpisem do książeczki strzeleckiej i oznaczeniem na pagonach munduru strzeleckiego:
 – strzelec KS – pagon strzelecki pusty
 – starszy strzelec KS  – jedna belka
 – strzelec wyborowy KS – dwie belki
 – snajper KS  – trzy belki
 – sierżant KS – jedna krokiewka
 – starszy sierżant KS – dwie krokiewki

 – młodszy  instruktor KS – dwie gwiazdki
 – instruktor KS – trzy gwiazdki

 – starszy instruktor KS – cztery gwiazdki

WYMAGANIA NA STOPNIE
STRZELEC KSStaram się zasłużyć na miano strzelca. Chcę poznać strzelectwo i dostosować się do jego wymagań, określonych w Regulaminie Klubu i statucie LOK. Chcę przebywać w Klubie strzeleckim i brać udział w zajęciach. Zalecany czas trwania próby: 2-6 miesięcy. Wymagania próby:1. Znam Regulamin Klubu i statut LOK.
2. Znam i rozumiem symbolikę Ligi Obrony Kraju (orzełka, barwy organizacji).
3. Znam hymn Polski i umiem go zaśpiewać.
4. Kompletuję swój mundur strzelecki.
5. Systematycznie uczestniczę w treningach strzeleckich i zebraniach klubu.

6. Znam podstawy musztry wojskowej. Stanę w postawie zasadniczej i swobodnej, wykonam zwroty. Ustawię się na zbiórce, potrafię oddawać honory.
7. Opanowałem podstawy strzelectwa sportowego:

a) określanie oka dominującego

b) nauka prawidłowego zgrywania otwartych i zamkniętych przyrządów celowniczych
c) nauka pracy na języku spustowym
d) przyjmowanie prawidłowej postawy strzeleckiej
e) regulacja oddechu 
f) strzelanie do białej tarczy

8. Znam przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
9. Znam Regulamin Strzelnicy
10. Znam nazwę klubu, imię i nazwisko Prezesa i WicePrezesa Klubu i wiem, jak się z nimi skontaktować.
11. Poznałem budowę broni i amunicji.
12. Zdałem egzaminem teoretycznym i praktycznym na pierwszy stopień strzelecki

13. Opłaciłem składki członkowskie za 2 kwartały.

STARSZY STRZELEC

Z zaangażowaniem pogłębiam wiedzę i umiejętności z dziedziny strzelectwa sportowego. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności przydatne w Klubie domu i szkole. Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy. Wymagania próby:

1. Przestrzegam Regulaminu Strzelnicy.
2. Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w Klubie.
3. Zaoszczędziłem niedużą sumę pieniędzy i wydałem ją na zaplanowany wcześniej cel.
4. Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję porządek wokół siebie. Przyszyłem guzik, plakietkę organizacyjną do munduru.
5. Systematycznie uczestniczę w zajęciach strzeleckich.
6. Wiem, kiedy powstała Liga Obrony Kraju i jakie są jej cele działania.
7. Wiem, kto jest patronem Klubu.
8. Znam regulamin stopni strzeleckich.
9. Znam podstawy musztry indywidualnej i zespołowej.
10. Poznałem zasady strzelectwa sportowego obowiązujące w PZSS.
11. Poznałem przepisy strzelania konkurencji z karabinka pneumatycznego na 10 m.
12. Odbyłem zajęcia i treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego na 10 m.
13. Udział w rozgrywkach Szkolnej Ligi Strzeleckiej.
14. Poznałem szyfry.(potrafię zaszyfrować i rozszyfrować wiadomość).

15. Poznałem znaki patrolowe i topograficzne.


STRZELEC WYBOROWY


Doskonalę wiedzę i umiejętności z dziedziny strzelectwa sportowego. Ćwiczę techniki strzelania. Poznaję wiedzę z dziedziny topografii terenu. Interesuje się sprawami obronności kraju. Aktywnie uczestniczę w zadaniach Klubu. Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy. Wymagania próby:

1. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
2. Znam nazwy stopni wojskowych oraz sposób ich oznaczania na mundurze.
3. Wyznaczyłem azymuty w terenie. Wykonałem szkic drogi, zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłem do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłem w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłem na oko" odległość w terenie, długość przebytej drogi oraz czas marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.
4. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.
5. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. Uczestniczyłem w obchodach jednego z nich.

6. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
7. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.
8. Poznałem przepisy strzelania konkurencji z pistoletu pneumatycznego na 10 m.
9. Odbyłem zajęcia i treningi strzeleckie z pistoletu pneumatycznego na 10 m.
10. Brałem udział w zawodach i rozgrywkach Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

11. Doskonaliłem techniki strzelania.
12. Doskonaliłem postawy strzeleckie i oddawanie strzału do tarczy.
13. Doskonaliłem zasady bezpieczeństwa i zachowania się zawodników podczas treningów i zawodów strzeleckich na strzelnicy.
14. Poznałem zasady konserwacji broni strzeleckiej po treningach i zawodach.
15. Poznałem zasady obliczania wyników.


SNAJPER


Uczestnicząc w życiu klubu, odkrywam swoje zainteresowania. Staram się działać samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem perfekcjonistą. Zalecany czas trwania próby: 6-9  miesięcy Wymagania próby: 

1. Określiłem swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
2. Załatwiłem powierzoną mi sprawę przez Prezesa Klubu lub Wiceprezesa Klubu.
3. Dbam o sprzęt klubu. Brałem udział w jego konserwacji.
4. Znam umundurowanie i uzbrojenie WP.
5. Potrafię posługiwać się środkami łączności(nadawać i odbierać wiadomości-krótkofalówka)
.
6. Potrafię ułożyć i rozpalić stos ogniskowy.
7. Umiem zastosować kilka węzłów, sprawnie posługuję się sprzętem pionierskim.
8. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
9. Wiem, na czym polega demokracja. Brałem udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji
.
10. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech). Potrafię postępować w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
11. Poznałem przepisy strzelań konkurencji z małokalibrowego karabinka standardowego na 50 m.
12. Odbyłem zajęcia i treningi strzeleckie z małokalibrowego karabinka standardowego na 50 m.

 13. Po omówienie przebiegu treningu, korekcie błędów, określeniu nowych wskazówek, staram się eliminować niedociągnięć.
14. Brałem udział w zawodach organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK oraz przez inne Kluby LOK.
15. Zdobyłem w czasie trwania próby przynajmniej srebrną Odznakę Sprawności Obronnej.
16. Zdobyłem w czasie trwania próby brązową odznakę PZSS.
17. Brałem udział w obozie strzeleckim organizowanym przez LOK.


SIERŻANT


Szukam sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem. Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie Klubu. Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy. Wymagania próby:

1. Wyspecjalizowałem się w wybranej konkurencji strzeleckiej. Mam w tej dyscyplinie osiągnięcia w skali gminnej lub powiatowej.
2. Poznałem przepisy strzelań konkurencji z pistoletu standardowego na 25m.
3. Odbyłem zajęcia i treningi strzeleckie z pistoletu standardowego na 25m.
4. Pomogłem w przeprowadzeniu zawodów strzeleckich etap szkolny lub gminny.
5. Brałem udział w Zawodach Letnich Sportów Obronnych.
6. Poszukuję autorytetów czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
7. Racjonalnie organizuję własny czas planuję przebieg dnia, tygodnia.
8. Znam zasady dobrego wychowania, potrafię ubierać się odpowiednio do sytuacji.
9. Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.
10. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość.
11. Przeczytałem przynajmniej jedną książkę która pogłębia moją wiedzę dziejach ruchu strzeleckiego lub paramilitarnego.
12. Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
13. Potrafię rozstawić i zwijać namioty.
14. Potrafię zbudować proste urządzenia biwakowe, przy ich budowie stosuję liny i węzły.
15. Doskonalę umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


 STARSZY SIERŻANT KS


W swej wędrówce przez życie odnajduję wzory do naśladowania. Sam wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Cechuje mnie rozwaga, tolerancja, konsekwencja i niezawodność. Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy. Wymagania próby:


1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.
2. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
3. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałem sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałem go.
4. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
5. Znalazłem dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.
6. Pokonałem jedną ze swoich słabości.
7. Poznałem przepisy strzelań konkurencji z pistoletu centralnego zapłonu i pistoletu sportowego na 25 m.
8. Odbyłem zajęcia i treningi strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu i pistoletu sportowego na 25 m.
9. Pod opieką Instruktora Strzelectwa Sportowego pomagam prowadzić zajęcia strzeleckie z bronią pneumatyczną.
10. Pomogłem w zorganizowaniu zawodów strzeleckich etap (szkolny, gminny, powiatowy).


KORPUS INSTRUKTORÓW


  Stopnie instruktorskie przyznaje Zarząd Klubu. Osoba ubiegająca się o w\w stopnie musi być pełnoletnia oraz mieć ukończony kurs Instruktorów Strzelectwa Sportowego, który uprawnia do prowadzenia zawodów i zajęć strzeleckich z bronią palną i pneumatyczną lub studia wychowania fizycznego, studia przysposobienia obronnego, studia edukacji dla bezpieczeństwa, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej itp.


Szczegółowe wymagania:

Młodszy instruktor – Osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne, legitymująca się wyższym wykształceniem w kierunkach studia wychowania fizycznego, studia przysposobienia obronnego, studia edukacji dla bezpieczeństwa, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Instruktor – Osoba posiadająca wszelkie kursy związane ze strzelectwem: instruktor strzelectwa sportowego, uprawnienia prowadzącego strzelanie, licencję sędziego PZSS, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, certyfikat instruktorski na strzelanie z broni maszynowej, bojowej, pneumatycznej, centralnego zapłonu, czarnoprochowej.

Starszy instruktor – Osoba posiadająca wyższe wykształcenie i posiadająca uprawnienia pedagogiczne. Ma ukończony kurs „Instruktora strzelectwa sportowego”, ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, posiada uprawnienia „Prowadzący strzelanie”, posiada Licencję Sędziowską PZSS, posiada certyfikat przeszkolenia w obsługiwaniu broni maszynowej i bojowej, pneumatycznej, centralnego zapłonu, czarnoprochowej. Pełni funkcję Prezesa KS.

1. BLOS

2. Najczęstsze błędy podczas strzelania

3. Ogólne przepisy obchodzenia się z bronią

4. Postawy strzeleckie

5. Regulamin strzelnicy

6. Trzy zasady strzelania

17 maja 2018 r. – Zajęcia strzeleckie na strzelnicy w Mrągowie

12 maja 2018 r. – Ćwiczenia w posługiwaniu się bronią – pozycje strzeleckie

28 kwietnia 2018 r. Wycieczka szlakiem umocnień Pozycji Szczycieńskiej-Leśnej

Marian Leonard Maskuliński (ur. 25 maja 1906 w Pakości, zm. 19 lipca 1945 na Ruczaju) syn Mieczysława i Lucyny z d. Pankowskiej, urodził się w Pakości k. Inowrocławia.

Uczęszczał do gimnazjum i liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, gdzie w 1926 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia wyższe na uniwersytecie w Nancy w Lotaryngii. W 1929 roku przeniósł się na Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył z tytułem mgr inż. leśnictwa. Praktykę uniwersytecką odbył na stypendium naukowym w Niemczech, w mieście Jena w Turyngii.

Po ukończeniu studiów w 1938 roku do wybuchu II wojny światowej był starszym asystentem w katedrze zoologii i entomologii na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W czasie okupacji pracował w charakterze pomocnika leśnego w nadleśnictwie Wierzonka k. Poznania.

Po zakończeniu wojny uczestniczył w Poznaniu w organizacji grup terenowych, mających na celu organizację polskiej administracji leśnej na odzyskanych ziemiach zachodnich. Dnia 7 maja 1945 roku przybył na Warmię i Mazury, do Olsztyna, wraz z grupą poznańskich leśników, która miała zorganizować gospodarkę leśną na terenie byłych Prus Wschodnich.

Jako jeden z pierwszych polskich leśniczych (duża grupa oczekiwała w Olsztynie na uspokojenie sytuacji) objął nadleśnictwo Karwica. Chciał je zorganizować tak, aby stało się ośrodkiem i warsztatem badań naukowych w zakresie szeroko pojętej problematyki leśnej.Pomnik, fot. J. Łachacz

19 lipca 1945 roku, wraz z gajowym Ludwikiem Uszką, inż. Marian Maskuliński został skrycie zamordowany przez nieznanych dotąd sprawców (najprawdopodobniej bandę szabrowników) na terenie leśnictwa Ruczaj, kilkadziesiąt metrów od leśniczówki Ruczaj.

Mimo usilnych poszukiwań ciała leśników odnalazła dopiero przypadkowo w 1947 roku młodzież szkolna zbierająca grzyby. Na życzenie żon zmarłych ciała ich pochowano uroczyście na miejscu kaźni. W 1966 roku koledzy leśnicy ustawili na mogile tragicznie zmarłych nagrobek w postaci kamienia z pamiątkową tablicą.

Nazwiskiem Mariana Maskulińskiego nazwano nadleśnictwo Karwica (przemianowane na Maskulińskie), a po reorganizacji pod nazwą tą funkcjonuje dziś nadleśnictwo, składające się z obrębów Maskulińskie, Ruciane i Mikołajki. Nazwisko Mariana Maskulińskiego nosi także osada Maskulińskie, będąca niegdyś siedzibą nadleśnictwa Karwica, a następnie Maskulińskie. Ciek Ruczaj, od którego nazwę wzięło leśnictwo, na terenie którego został zamordowany Marian Maskuliński, nosi obecnie także miano Kanału Maskulinka.

Info: Wikipedia.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.