Egzamin gimnazjalny 2017


Instrukcja dla ucznia  –  egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

 Egzamin gimnazjalny  odbędzie się w dniach 19 – 21 kwietnia 2017r.
 

1.     Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:25, listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

2.     O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.      Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

4.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

5.      Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

6.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach)
nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
nie wypowiada uwag i komentarzy
nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

7.     Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

8.     W przypadku:

– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnychprzez ucznia
– wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
– zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.