Co należy wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym

Ciąg dalszy pytań wraz z odpowiedziami dotyczących egzaminu gimnazjalnego

Czy egzamin jest obowiązkowy?

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Czy w czas przewidziany na egzamin wlicza się część organizacyjną (np. rozdawanie arkuszy)?

Po rozdaniu arkuszy i sprawdzeniu, czy każdy z zestawów jest kompletny uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem nauczycieli oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego. Teraz są też wyjaśniane wszelkie kwestie problemowe. Czas poświęcony na tę część organizacyjną nie jest wliczany do czasu egzaminu!
Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisze na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego ucznia, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

Czy można wyjść przed czasem z sali egzaminacyjnej?

Jeśli ukończysz pracę przed wyznaczonym czasem, musisz zgłosić to zespołowi nadzorującemu egzamin przez podniesienie ręki. Jeden z nauczycieli odbierze Twoją pracę i w Twojej obecności sprawdzi poprawność kodowania, kompletność materiałów. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali możesz wyjść, ale pamiętaj, by nie zakłócać pracy pozostałym piszącym.

Co to znaczy, że egzamin jest zewnętrzny?

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w Twojej szkole, ale zostanie przeprowadzony pod nadzorem odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Kto będzie sprawdzał testy zdających?

Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzane i punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Karty odpowiedzi, na których naniesione są przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz wpisane przez egzaminatorów wyniki zadań otwartych wprowadza się do elektronicznych czytników, gdzie każda z kart jest odczytana i wprowadzona do bazy danych.
Nawet jeśli Twój nauczyciel jest osobą uprawnioną do sprawdzania testów egzaminacyjnych, nie będzie sprawdzał prac z Twojej klasy. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni!!!

Gdzie wpisany zostanie wynik egzaminu?

Każdy uczeń otrzyma od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach egzaminu. Zaświadczenie to odbierzesz w swoim gimnazjum.

Czy można poprawić egzamin w razie niezadowalającego wyniku?

Nie! W drugim terminie będą pisać gimnazjaliści, którzy nie przystąpili do egzaminu w normalnym terminie „z przyczyn losowych bądź zdrowotnych". Ale jeśli ktoś napisze słabo, nie dostanie drugiej szansy. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości poprawiania egzaminu gimnazjalnego. Trzeba więc się przyłożyć.

Czy można być zwolnionym z egzaminu?

Z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być zwolniony uczeń, który:
• jest laureatem ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub
•jest finalistą ponad wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym (organizowanych przez odpowiednie kuratorium oświaty).
Uczeń taki z części, z której jest zwolniony, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Ponadto z egzaminu gimnazjalnego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić ucznia:
• jeżeli zaistniał szczególny przypadek losowy lub zdrowotny, który uniemożliwił uczniowi przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub jego części w danym roku (tj. do dnia 20 sierpnia). Zwolnienie z egzaminu może nastąpić wówczas na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. Taki uczeń otrzymuje zaświadczenie o zwolnieniu.

Czy do egzaminu mogą przystąpić uczniowie młodszych klas?

Do egzaminu gimnazjalnego przystępują uczniowie III klas gimnazjalnych. Ale gimnazjaliści z młodszych klas mogą oczywiście ćwiczyć przykładowe testy egzaminacyjne na lekcjach.

Czy będzie można po ogłoszeniu wyników zajrzeć do swoich testów?

Praca będzie mogła zostać udostępniana. Ale tylko Ty i Twoi rodzice (prawni opiekunowie) będziecie mogli obejrzeć pracę po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku. Dyrektor OKE wyznaczy miejsca i terminy, w jakich obejrzycie swoje prace. Informację o zasadach, datach i godzinach wglądu do prac otrzymasz w szkole po ogłoszeniu wyników. Wgląd do prac będzie odbywał się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora OKE. Do wglądu zostaje przekazana praca wraz z kartą odpowiedzi. Natomiast nie zostaną ujawnione informacje na temat egzaminatora sprawdzającego pracę.

Czy wszyscy będą mieć takie same arkusze egzaminacyjne?

Na egzaminie gimnazjalnym każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym). Uczniowie z dysfunkcjami, którzy otrzymują dostosowane do ich dysfunkcji testy, będą zdawać w oddzielnej sali. Inność tych arkuszy będzie polegała np. na tym, że uczniowie z dużą wadą wzroku otrzymają testy wydrukowane większą czcionką.

Czy wynik egzaminu może wpływać na oceny końcowe z różnych przedmiotów?

Nie powinien mieć wpływu na oceny końcowe! Choćby z tego względu, że egzamin nie obejmuje pojedynczych przedmiotów szkolnych. Przy wystawianiu oceny np. z biologii nie można brać pod uwagę wyniku z testu obejmującego kilka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ile jest okręgowych komisji egzaminacyjnych?

Jest 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych: OKE w Gdańsku, OKE w Jaworznie, OKE w Krakowie, OKE w Łomży, OKE w Łodzi, OKE w Poznaniu, OKE w Warszawie, OKE we Wrocławiu.

Kto układa pytania do arkuszy egzaminacyjnych?

Zestawy do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, jaki zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co to są 'dysfunkcje' uczniów?

„Dysfunkcje" to zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. Do uczniów z dysfunkcjami zalicza się m.in. tych z dysleksją, niesłyszących lub słabo słyszących, niewidomych i słabo słyszących czyż trudnościami w uczeniu się.
Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w dostosowanych warunkach i formie, co oznacza, że mogą zdawać specjalnie przygotowane dla nich testy (np. napisane większą czcionką), zwykle w oddzielnej sali, z pomocą nauczyciela wspomagającego. Dodatkowo mogą mieć więcej czasu na pisanie testu. Każdy uczeń, który ma jakąś dysfunkcję, powinien zapytać swoich nauczycieli, czy przysługują mu jakieś specjalne prawa.

Gdzie należy zgłaszać swoje dysfunkcje?

O odpowiednie dostosowanie warunków i formy egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły. Do takiego wniosku muszą dołączyć opinię poradni psychologicznej.

Gdzie można uzyskać zaświadczenie o dysleksji?

Zaświadczenie takie można uzyskać w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej) albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym niepublicznej poradni specjalistycznej). Ale uwaga! Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września 2015 r. Ci, którzy nie zgłosili się do poradni ze swoimi problemami w odpowiednim czasie, muszą pisać normalny test.

Czy na egzaminie mogą się pojawić pytania zapisane w języku obcym, np. w angielskim?

Nie będzie pytań w języku obcym.

Czy 0 punktów za egzamin oznacza brak promocji (konieczność powtarzania 3 klasy)?

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Nawet jeśli dostaniesz O punktów, ukończysz gimnazjum – oczywiście pod warunkiem, że ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskałeś na zakończenie roku szkolnego oceny pozytywne i do egzaminu gimnazjalnego przystąpiłeś. Tylko w przypadku, gdy jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i do egzaminu przystąpić w roku następnym.
Pocieszenie dla strachliwców! W ubiegłym roku na ponad 550 tysięcy przystępujących do egzaminu uczniów żaden nie uzyskał 0 punktów z części humanistycznej (8 osób uzyskało jeden punkt), a tylko jedna osoba otrzymała 0 punktów z części matematyczno-przyrodniczej.

Czy szkoły ponadgimnazjalne mogą przeprowadzać dodatkowe egzaminy?

Szkoły ponadgimnazjalne mogą w czasie rekrutacji dodatkowo przeprowadzić sprawdziany uzdolnień kierunkowych, np.
• w oddziałach lub szkołach dwujęzycznych,
• w szkołach wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji, zwłaszcza plastycznych lub muzycznych.
Poza tym mogą przeprowadzić próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Czy uczniowie społecznych i prywatnych też będą pisać egzamin gimnazjalny?

Wszyscy uczniowie klas III muszą zdawać egzamin gimnazjalny, niezależnie od tego, do jakiej szkoły chodzą.

Czy w czasie egzaminu na sali będą nauczyciele za szkoły?

W każdej sali będzie zespół nadzorujący przebieg egzaminu złożony minimalnie z trzech nauczycieli. Co najmniej jeden z nich musi być spoza Twojej szkoły. Pozostali nauczyciele będą Wam znani.
Ale uwaga! Członkami takiego zespołu nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu. Na teście humanistycznym nie będzie więc nauczycieli polskiego czy historii. Oprócz nauczycieli mogą pojawić się na egzaminie obserwatorzy i osoby sprawdzające prawidłowy przebiegu egzaminu.

Czy można zabrać maskotki na egzamin?

Przed egzaminem uczniowie są informowani, że mogą przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Maskotki i kalkulatory są niedozwolone.
Uwaga! Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Czy za egzamin trzeba wnosić jakieś opłaty?

Egzamin jest bezpłatny. Nie musisz wnosić żadnych opłat.

Co może usprawiedliwić nieobecność na egzaminie?

Nieobecność na egzaminie może usprawiedliwić szczególny przypadek losowy (np. pogrzeb kogoś z bliskiej rodziny) lub zdrowotny (czyli choroba). Takim usprawiedliwieniem na pewno nie będzie zwykłe zaspanie czy katar.

Czy w razie choroby usprawiedliwienie mogą wypisać rodzice czy musi to zrobić lekarz?

Zwolnienie musi byc wystawione przez lekarza, a Rodzice odpowiadają za usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole.

Czy zostanę wpuszczony na egzamin, jeśli zdarzy mi się trochę spóżnić?

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00. Najpierw rozdane zostaną zestawy egzaminacyjne i do tego czasu dopuszczalne będą minimalne spóźnienia. Ale po rozdaniu arkuszy spóźnialscy nie powinni zostać wpuszczani do sali egzaminacyjnej!!! Wtedy już tylko przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zwykle dyrektor szkoły) może podjąć decyzję, czy Twoje spóźnienie jest uzasadnione i czy Cię wpuścić.

Czy na karcie odpowiedzi do zadań zamkniętych będzie można poprawić odpowiedź?

Rozwiązując zadania zamknięte, należy wybrać jedną odpowiedź, a następnie zamalować kratkę z odpowiadającą jej literą na karcie odpowiedzi. Lepiej nie popełniać błędów, ale jeśli się pomylisz to możesz poprawić odpowiedź. Błędne zaznaczenie obwiedź kółkiem i zamaluj inną odpowiedź.

Jakimi przyborami do pisania trzeba wypełniać arkusze egzaminacyjne?

Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem. Rysunki zaś wykonuje ołówkiem.

Czy wolno nanosić poprawki korektorem?

Korektorów nie wolno używać.

Czy za brzydki charakter pisma można mieć odjęte jakieś punkty?

Starajcie się pisać czytelnie, robiąc jak najmniej poprawek – taką pracę na pewno lepiej będzie się czytało sprawdzającemu egzaminatorowi. Ale na pewno nie będziesz miał odjętych punktów za brzydki charakter pisma.

Czy w czasie egzaminu można wychodzić do toalety?

W czasie trwania egzaminu teoretycznie nie można opuszczać sali egzaminacyjnej. Ale szczególne przypadki (w tym nagła potrzeba siusiu) muszą być uwzględniane. Nauczyciele mogą zezwolić na opuszczenie sali -jeżeli zgłosisz, że potrzebujesz skorzystać z toalety, że się źle poczułeś czy z innego szczególnie uzasadnionego powodu. Muszą jednak dopilnować, żebyś nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej.

Czy przewidywany jest podział wszystkich zdających na grupy i rozdanie im różnych testów?

Uczniowie mogą pisać egzamin w kilku salach, ale otrzymają te same zestawy egzaminacyjne, to znaczy ten sam zestaw zadań i taką samą kartę odpowiedzi. Tylko uczniowie z pewnymi dysfunkcjami (to znaczy: uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, uczniowie niesłyszący i słabo słyszący, uczniowie niewidomi, słabo widzący) nie tylko mogą zdawać w oddzielnej sali, ale i otrzymają zestaw egzaminacyjny dostosowany do ich dysfunkcji.

Czy każdy zdający będzie siedział w osobnej ławce?

Tak, każdy z Was zostanie w ten sposób oddzielony od reszty zdających.

Czy dołączone do arkusza ilustracje, zdjęcia, reprodukcje dzieł sztuki będą wydrukowane w kolorach?

Nie, kolorowe wydruki zanadto obciążyłyby państwowy budżet. Ale powinny być czytelne i wyraźne. Nie będzie też pytań związanych z barwami, kolorystyką dołączonego dzieła.

Jakie konsekwencje może ponieść zdający, który zostanie przyłapany na ściąganiu?

W przypadku niesamodzielnej pracy (ściągania czy porozumiewania się w jakikolwiek sposób z innymi zdającymi czy osobami poza salą) lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powinien przerwać takiemu uczniowi egzamin, unieważnić jego pracę i nakazać opuszczenie sali egzaminacyjnej. W ubiegłym roku na egzaminie nie było to zbyt rygorystycznie przestrzegane, tzn. zdarzały się próby kontaktowania się zdających oraz próby ściągania. W jednej ze szkół ktoś próbował nawet uzyskać pomoc przez telefon komórkowy. Wobec przyłapanych nie zastosowano jednak obiecywanych drastycznych kar, co potępione zostało w poegzaminacyjnym raporcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku członkowie zespołów nadzorujących zostali szczególnie pouczeni – mogą więc znacznie pilniej przestrzegać ustanowionego zakazu. Nie radzimy liczyć na tasiemcowe ściągi! Amkanie, Beczenie, Czkanie i Dziamdzianie przy zadaniach zamkniętych nie sprawdza się przy tak dużej liczbie pytań.

Kto będzie pisał egzamin gimnazjalny dłużej?

Tylko uczniowie z dysfunkcjami (to znaczy: uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, uczniowie niesłyszący i słabo słyszący, uczniowie niewidomi, słabo widzący, uczniowie z trudnościami w uczeniu uczniowie niepełnosprawni ruchowo, uczniowie z przewlekłymi chorobami somatycznymi) mogą mieć przedłużony czas pisania egzaminu o najwyżej 60 minut. Uczniowie tacy mogą również korzystać z odpowiednich urządzeń lub pomocy nauczyciela wspomagającego.

Czy na egzamin trzeba zabrać zegarek?

Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu mają obowiązek umieścić zegar w widocznym miejscu i zapisać na tablicy czy planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Ale dla własnej wygody można posiadać zegarek.

Gdzie sprawdzę, w której sali mam zdawać egzamin?

Przed wejściem do sali (w widocznym miejscu) będą wisieć listy uczniów przystępujących do egzaminu w danej sali. Tam odnajdziesz swoje imię i nazwisko. O wyznaczonej przez szkołę godzinie zaczniecie wchodzić pojedynczo do sali według kolejności na liście i zajmować wyznaczone miejsca.

Czy potrzebna jest legitymacja szkolna?

Na wszelki wypadek – tak! Zdający powinni mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostaną o to poproszeni. Jeśli z jakiejś przyczyny nie będziesz mieć przy sobie legitymacji, nie zamartwiaj się. Twoją tożsamość może potwierdzić wychowawca lub inny nauczyciel danej szkoły. Pozna Cię na pewno po trzech latach wspólnej męczarni – chyba że tuż przed egzaminem przywiążesz zbyt dużo uwagi do swego wyglądu i zrobisz sobie operację plastyczną.

Czy można zadawać pytania nauczycielom w czasie egzaminu?

Zanim zaczniecie rozwiązywać test, nauczyciele odpowiedzą na pytania dotyczące kodowania i rozumienia instrukcji wydrukowanej na pierwszej stronie arkusza. Potem już nie mogą zaglądać do Waszych testów podczas egzaminu, odpowiadać na pytania dotyczące zadań czy komentować tych zadań. Podczas egzaminu musicie liczyć na siebie i swoją wiedzę.

Czy po zakończeniu testu mogę od razu wyjść z sali?

Na 15 minut przed zakończeniem pracy jeden z nauczycieli poinformuje Was, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. Po upływie całego czasu nauczyciel poleci zamknąć zestawy i odłożyć na brzeg stolika. Musicie jednak nadal pozostać na swoich miejscach, aż nauczyciele pozwolą opuścić salę.

Czy uczeń, któremu przerwano egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu?

Uczeń, któremu przerwano cześć egzaminu, może przystąpić do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Jest to termin dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych albo go przerwali. Taki dodatkowy egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony nie później niż do 20 sierpnia.

Czy laureaci ubiegłorocznych wojewódzkich konkursów gimnazjalnych są zwolnienie z egzaminu?

Tak. Dyrektor OKE stwierdza uprawnienia laureata wojewódzkiego konkursu, znajdującego się na wykazie ogłoszonym przez dyrektora OKE, do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku. Zwolnienie dotyczy również laureatów ubiegłorocznych konkursów.

W jaki sposób będzie zapisywany wynik egzaminu?

Wynik egzaminu zapisany będzie w postaci procentowej i centylowej

Co to wynik procentowy?

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Co to wynik centylowy?

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Kto otrzyma informacje o wynikach?

Ty i Twoi rodzice za pośrednictwem gimnazjum, do którego uczęszczasz oraz szkoła, w której zamierzasz podjąć naukę.

Gdzie będę zdawać egzamin?

Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają na „swoim" terenie okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Również w przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Czy w ogóle możliwe jest bezbłędne napisanie testu i uzyskanie maksymalnej liczby punktów?

W ubiegłym roku okazało się to możliwe, choć przyznajemy, że tylko dla małej grupki zdających. Spośród ponad 550 tysięcy uczniów przystępujących do egzaminu najwyższy-50-punktowy wynik z części humanistycznej uzyskały tylko 234 osoby, a z części matematyczno-przyrodniczej 426 osób.

Źródło: www.zso6.kielce.edu.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.