Próbne arkusze ósmoklasisty 2018

PRÓBNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – GRUDZIEŃ 2018

Ostatnia aktualizacja: 21 grudzień 2018r. g.10:10

Język polski – 18.12.2018 r.

OPOP-100-1812 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Matematyka – 19.12.2018 r.

OMAP-100-1812 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.12.2018 r.

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

OJAP-100-1812 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Edukacyjne

Arkusze Gimnazjalne 2018

ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2018

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018r. g.08:05

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2018 r.

GH-H1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GH-H8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 18.04.2018 r.

GH-P1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GH-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2018 r.

GM-P1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GM-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka – 19.04.2018 r.

GM-M1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GM-M8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.04.2018 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P8-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-182 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Edukacyjne

Egzamin gimnazjalny 2017


Instrukcja dla ucznia  –  egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

 Egzamin gimnazjalny  odbędzie się w dniach 19 – 21 kwietnia 2017r.
 

1.     Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:25, listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

2.     O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.      Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

4.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

5.      Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

6.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach)
nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
nie wypowiada uwag i komentarzy
nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

7.     Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

8.     W przypadku:

– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnychprzez ucznia
– wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
– zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę

Arkusze Gimnazjalne 2016

ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2016

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2016r. g.13:57

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2016 r.

GH-H1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GH-H8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 18.04.2016 r.

GH-P1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GH-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2016 r.

GM-P1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GM-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka – 19.04.2016 r.

GM-M1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GM-M8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.04.2016 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-P8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-162 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R1-162 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Edukacyjne